Georgia and Armenia (2016) - Steven Martin

Mountainscape around Mestia, Svaneti

Georgia009ArmeniaCaucasus