Extended Portfolio - Steven Martin

Portfolio

Higashi Chayagai alley || Kanazawa

A salary-man strolls through the eerily quiet geisha district of Kanazawa, Japan.

Portfolio095AsiaEast AsiaJapanJapaneseNorth East Asiaspring